Rádi bychom upozornili všechny provozovatele kotlů na pevná paliva na povinnost zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje podle §17 odst. 1 písm. h). DOPORUČEJEME všem majitelům kotlů HKS Lazar (Ekokomfort, Ekoperfekt, Multikomfort, Multiperfekt, Unikomfort, HolzMaster, SmartFire, ATO, KRUK, UNI, Focus Pellet, InterFire) a Varimatik (Varikot) aby provedli registraci svého kotle na našem emailu: kotelnici@email.cz

Kontrola stojí cca 1000 – 1300 Kč dle typu kotle a její platnost je 3 roky od vystavení revize.

Shrnutí-co to je revize kotle?

V roce 2012 vstoupil v platnost zákon o ochraně ovzduší, který pojednává o tom, že každý provozovatel kotle musí mít od 1.1.2017 platnou revizi na kotel, kterou provádí osoba oprávněná – proškolený technik od výrobce kotlů. Na vyžádání Obecního úřadu musíte po tomto datu tuto revizi předložit. Pokud ji nemáte, hrozí peněžní sankce. Tolik zákon. Je to něco jako STK pro auta-pokud chcete jezdit,každé dva roky si ji prostě udělat musíte.

Doslova cituji:

Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší je provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění povinen provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu zdroje a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že spalovací stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem. Provozovatelem zdroje se rozumí právnická anebo fyzická osoba, která zdroj skutečně provozuje; není-li taková osoba známá nebo neexistuje, považuje se za provozovatele vlastník spalovacího stacionárního zdroje. Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje je povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje podle  17 odst. 1 písm. h) nejpozději do 31. prosince 2016.

Pokud provozovatel neprovede jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu tohoto spalovacího stacionárního zdroje nebo nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení o provedení této kontroly tak, jak je zákonem vyžadováno, vystavuje se riziku uložení pokuty až do výše 20.000 Kč, jde-li o fyzickou osobu nepodnikající (srov. ust. § 23 odst. 1 písm. h) ve spojení s ust. § 23 odst. 2 zákona) anebo až do výše 50.000 Kč, jde-li o podnikající fyzickou osobu nebo osobu právnickou (viz ust. § 25 odst. 1 písm. o) ve spojení s ust. § 25 odst. 7 písm. d) zákona).

 

468 ad
TOPlist